Algemene voorwaarden & Privacybeleid 

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy Project Me


Artikel 1       Definities
1.1     Project Me :  De heer Dwight Hoever, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72923822.
1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door Project Me een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Project Me en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;
Dienstverlening: de diensten die Project Me aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé- activiteiten en andere trainingsvormen.
 
Artikel 2        Algemeen
2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Project Me, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.infoprojectme.nl
2.3     Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
2.4     Project Me is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Project Me.
2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.


Artikel 3        Annulering van afspraken
3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Project Me, dient dit zo spoedig mogelijk te  worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Project Me gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2     Indien Project Me door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening  niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.
3.3     Project Me is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
3.4     Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Project Me het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Project Me bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Project Me zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.
Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan word in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.
 
Artikel 4        Overmacht
4.1     Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
4.3     Indien Project Me wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Project Me niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden.
4.4     Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
4.5     In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.


Artikel 5       Tarieven en betaling
5.1     Op de website van Project Me worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.
5.2     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.
5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Project Me steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.
Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Project me, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 6        Aansprakelijkheid
6.1     Voor elke door Project Me aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Project Me kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
6.2     Project Me is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.
6.3     Project Me is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Project Me geleverde zaken en/of diensten.
6.4     Project Me is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
6.5     Project Me is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.
6.6     Project Me is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
6.7     Project Me is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Project Me.


6.8     Iedere aansprakelijkheid van Project Me voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Project Me te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
6.9     Project Me is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.10   Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Project Me in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 7        Geheimhouding
7.1     Project Me is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien Project Me op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Project Me zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Project Me niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen
8.1     Op de overeenkomst tussen Project Me en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 
 

 
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www. infoprojectme.nl bezoekt.

Beheer:
De website www.infoprojectme.nl staat onder beheer van Project Me. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.infoprojectme.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Project Me zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
3a Project Me maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Project Me de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Project Me maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Project Me zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
3e Project Me maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surf gedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Project Me. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
Project Me is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Project Me. Gegevens die door de klant verstrekt worden.
Project Me kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Project Me denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
Gegevens verstrekken aan derden.

Gegevens die door de klant aan Project Me zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer (RTR), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).
Beveiliging.

De gegevens die de klant aan Project Me verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Aanpassing van klantgegevens.
 
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Project Me kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Project Me voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.